Arbeidsreïntegratie bij ziekte en burn out

Voor wie:

  • Leidinggevenden en opdrachtgevers t.b.v. hun werknemers
  • Voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

Individuele begeleiding bij de terugkeer naar werk
U kunt gebruikmaken van arbeidscoaching als u uw bestaande werk weer wilt hervatten of uitbreiden, of wilt onderzoeken wat voor ander werk – eventueel elders – in uw vermogen ligt.
Arbeidscoaching is gericht op het verstevigen van uw weerbaarheid en het zichtbaar maken van uw mogelijkheden en belemmeringen in uw werk en beroep.

Interview Robert Ploem Wijkkrant 1018
Interview Robert Ploem – Wijkkrant 1018 (Amsterdam)

Werkwijze
Over het algemeen gaat het om een reeks van vijf tot tien gesprekken van een uur.

De arbeidscoaching bestaat uit drie stappen.

Stap 1. Inventariseren en afspraken maken
De arbeidscoaching begint met het in kaart brengen van uw werkomstandigheden tot nu toe. Vragen kunnen hierbij zijn: Hoe beleeft u uw werk? Wat betekent werken voor u?

Vervolgens wordt gekeken naar uw situatie van dit moment:In hoeverre heeft u uw huidige situatie geaccepteerd? Hoe ziet u de toekomst? Als afronding van deze fase worden afspraken over doelen en werkwijze gemaakt.

Stap 2. De coaching
Uitgangpunt bij de gesprekken in deze tweede fase is uw effectiviteit in het werk.
Hoe kunt u uw kwaliteiten zo effectief mogelijk inzetten, en uw belemmeringen minimaliseren?

Het zal daarbij enerzijds gaan over uw eigen werkhouding en –gedrag. Anderzijds over het bewerkstelligen van noodzakelijke veranderingen in werkomstandigheden.
Er wordt bijvoorbeeld geoefend hoe u effectiever kunt omgaan met uw eigen energie, of hoe u uw eigen grenzen (beter) leert kennen en bewaken.

Na drie of vier gesprekken wordt een tussenstand opgemaakt:
• Welke van de gestelde doelen zijn bereikt?
• Is uitbreiding van werkuren al mogelijk?
• Wat gaat er goed in de begeleiding, is er behoefte aan verandering?
• Wat zijn nieuwe doelen en hoe kan daaraan worden gewerkt?
• Zo nodig wordt contact opgenomen met de trajectbegeleider of werkgever voor een nieuwe afstemming.

Stap 3. Evaluatie en afronding
In de laatste bijeenkomst wordt teruggekeken en afscheid genomen:
• Wat is er bereikt?
• Hoe kan het bereikte worden vastgehouden?
• Hoe kan de steun die in de coaching is verkregen, worden vertaald naar personen in werk en privé?

Arbeidscoaching vindt ook plaats in het kader van de Wet Poortwachter en Individuele Reïnegratie Overeenkomsten, zogenoemde IRO-trajecten.
Bent u al langer dan twee jaar uit het arbeidsproces?
Matrix Consultants kan u ondersteunen bij het aanvragen van een IRO-traject.

Dankzij de IRO of individuele re-integratie overeenkomst heb je het traject voor de terugkeer naar werk helemaal zelf in de hand. De IRO is voor medewerkers die door ziekte, arbeidsongeschiktheid of langdurige werkloosheid hulp willen krijgen bij een succesvolle terugkeer op de arbeidsmarkt. In veel gevallen gaat het om uitval uit het arbeidsproces door ziekte. De arbeidsdeskundige van de Arbodienst of de casemanager van het UWV kunnen de werkloze medewerker aanmelden voor een IRO traject.

Het IRO traject
Door bemiddeling van de arbodienst of het UWV is het mogelijk een individuele re-integratie overeenkomst te verkrijgen. Met de IRO kan een re-integratiebureau gezocht worden. De keuze voor het bureau is vrij en mag door de werkzoekende zelf bepaald worden. Zodra een geschikt bureau gevonden is, zal deze een plaatsingsplan opstellen, het draaiboek voor de hulp bij het zoeken naar en vinden van passend werk. Gedurende het traject is aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling, analyse van sterke en zwakke kanten, sollicitatie training en begeleiding en na het vinden van een baan begeleiding op de werkplek.